Magana: 12th Century Latin (Ve­ni, ve­ni Eman­u­el).

Kidi: 15th Cen­tu­ry French pro­cess­ion­al.


Ka zo, Ka zo Immanuel
Ka fanshi ‘ya’yan Isra’ila.
Da ka fashe su daga bauta
Ka shirya musu yankin ƙasa ma.

Refrain

Murna! Murna! Yi murna, dukanku !
Ga Allahnku, ya zo ya cece ku.

Ka zo, ka zo, Immanuel
Ka kafa sabon Isra’ila
Da muna cikin bautar Shaiɗan,
Amma ka zo, ka tsinke sarƙoƙi.

Refrain

Ka zo, ka zo, Immanuel
Ka tara ‘ya’yan Isra’ila
Mu muna zama da shirinmu
Har ran da za ka zo ka ɗauke mu.

Refrain