NU OLI

“I bring you good tidings of great joy.” Luke 2:10


Words: Fan­ny Cros­by, 1873; trans­lat­ed from Eng­lish to Ha­wai­i­an by Lo­ren­zo Ly­ons (1807-1886).

Music: Ro­bert Low­ry (MI­DI, score).


Nu oli! nu oli! he nu kamaha’o!
He nu no ke ola mai luna mai no,
No kanaka nui, no kamali’i nei,
A oi ka nani i ke gula a’ia’i.

Refrain

Nu oli! nu oli! nu kamaha’o!
Kamaha’o! kamaha’o! e!
Nu oli! nu oli! He nu no ke ola, e hau’oli e!

Nu oli! nu oli! ua pili ia nu
Ika po’e ilihune, ka poe lu’ulu’u,
Ne’e mai a paulele, hahai ia Iesu,
A pau no ka hune, a maha oukou.

Refrain

Nu oli! nu oli! hau’oli ’oukou,
Ka po’e akahai, a ha’aha’a ka na’au;
Na Iesu e kala a ho’ohanau hou,
A ka’i mai nei a’e i ka nani ma’o.

Refrain


English