മലയാളം

Malayalam

Click here to suggest more Malayalam Christian hymns.


  1. നിശ്ചയമേശു എന്റെ സ്വന്തം