Дууны үг: Alexcenah Thomas, 1885.

Ая: .


Хоньчины дуугаа сонсогтун
Харанхуй дүнсгэр цөлийн дунд
Хоньчины сүргээс алсын алс
Хэрж төөрсөн хонийг дуудацгаая.

Дахилт

Дагуулж ир, дагуулж ир,
Дагуулж ирье төөрсөн гэмээс нь
Дагуулж ир дагуулж ир
Дагуулж ир тэднийг Есүс рүү.

Даруу, эелдэг хоньчинд туслах уу
Тэнэж буй нэгнийг эрж хайх уу
Тэднийг авчирч Түүнд туслах уу
Тэднийг хүйтнээс хаан авчирах уу.

Дахилт

Өргөн гүн цөлд тэд хашгирна
Өндөр аглаг ууланд ч адил
Хүчит Эзний үгийг сонсьё
Хонийг минь эрж хай газар бүрт.

Дахилт