Монгол хэл

Mongolian


  1. Бүх дэлхий Есүсийнх
  2. Би загалмайн цэрэг мөн үү
  3. Дагуулж ир
  4. Өдрөөс өдөрт бид байгуулсаар
  5. Өдрөөс өдөрт
  6. Даян дэлхийдээ
  7. Яв!
  8. Амгалангийн орон
  9. Аяа, Түүнтэй уулзахсан