Jechoota: , cir­ca 1880.

Mooziqaa: , cir­ca 1885.


Goofta jalatti ni baqannaa da’oo keenyaa rakkinatti
Badisa iraa inni nu eegaa da’oo keenyaa rakkinatti.

Buufata

Hirkoo keenyaa yeroo gidiraa yeroo aduu gaddiisa keenyaa
Nuu geggeessa kara keenyaa irrattii da’oo jireenya rakkinatti.

Halkani fi guyyaa nuu eega da’oo keenyaa rakkinatii
Gaddaa fi dhiphinaa nuraa fudha da’oo keenya rakkinatii.

Buufata

Da’oo guddaan yoo nu qabee da’oo keenyaa rakkinnitii
Waaqaa birratti ni baqannaa da’oo keenyaa rakkinati.

Buufata

Da’oo keenyaa gooftaan keenyaa da’oo keenya rakkinati
Gargaarsaa keenyaa nuuf ta’a da’oo keenyaa rakkinatii.

Buufata