Mazwi: , 1834 (My Hope Is Built).

Mumhanzi: , 1863.


Rukariro uro rwangu, Rusimbire kuna Kristu
Handidawiri nemunhu, Asi muzita raJesu.

Korusi

Ndinomira kunaJesu, Ndiye dombo nheyo yangu;
Zvimwe ndichanyura zvangu.

Kuri awigwa ngedima, Tsitsi dzake ndogarira,
Mumhepo huru yesimba, Ruwoko rwake ndobata.

Korusi

Chirangano chake icho, Nechitsidzo cheropa’ro,
Zvinondipa rukuriro, Pakari pemadambudzo.

Korusi

Apo anenge auya, Netsuri ichazoridzwa,
Ndinoda kuti ndimire, NaJesu parudyi rwake.

Korusi