Mazwi: , 1870.

Mumhanzi: , 1871.


Tora zita rake Jesu
Ngeurombo hwako hwese
Rinokupa simba rake
Rekukunda zvirunziro.

Korusi

Zita rake rakanaka
Mwenje wedu pasi pano
Zita rake rakanaka
Mwenje wedu pasi pano.

Jesu ndimurwiri wedu
Ndiye simba redu rese
Tinokunda zvakaipa
Ngero zita rake Jesu.

Korusi

Kuzwa zita rake Jesu
Tinonyararidzwa kwazvo
Tinopfugamira pasi
Mwoyo inomuwombera.

Korusi

Mwoyo yadziyirwa kwazvo
Kuzwa zita rake Jesu
Uyo wakatitambira
Wakatipa mwoyo mitszva.

Korusi