నీతిగల యెహొవ

రచని: దావీదు.

సంగీతం: నవరోజు.

If you can pro­vide a Bi­ble verse, in Te­lu­gu, to go with this song


నీతిగల యెహొవ స్తుతి మీ - యాత్మతొ నర్పించుడి - మీ యాత్మతో సేవించుడి
దాతయౌ మన క్రీస్తు నీతిని - దాల్చుకొని సేవించుడి || నీతి ||

చదలఁ బుడమియు రవియు జలధియు - నదులు గిరులును జక్కగా
సదమలంబగు దైవ నామము - సర్వదా నుతిఁజేయను || నీతి ||

సర్వశక్తుని కార్యములకీ - సర్వ రాష్ట్రము లన్నియు
గర్వములు విడి తలలు వంచుచు - నుర్విలో నుతిఁజేయను || నీతి ||

గీత తాండవ వాద్యములచేఁ - బ్రీతిపరచెడు సేవతో
పాతకంబులు పరిహరించెడు - దాతనే సేవించుఁడి || నీతి ||

పరమదూతలు నరులు పుడమిని - మొరలు బెట్టుచు దేవుని
పరము నందున్నట్టి యేసుని - పాదములు సేవింతురు || నీతి ||

ఇలను భక్తులు గూడుకొనియా - బలము గల్గిన దేవుని
వెలయు స్తుతి వే నోళ్లతోడను - విసుగు జెందక జేయుడి || నీతి ||

ఆత్మ నీవిఁక మేలుకొని శు - ద్దాత్మఁ యేసుని దండ్రిని
త్రిత్వమగునా యేక దేవుని - హర్షమున సేవింపవే || నీతి ||