เนื้อเพลง: , 1849; ผู้แปล นิรนาม.

Music: , 1850.

หากท่านทราบชื่อผู้แปล หรือหารูปผู้แปลได้ที่ไหน กรุณาแจ้งให้เราทราบ กรุณาส่งทางอี-เมล์?


ในคืนวันหนึ่งยามเงียบสงัด มีทูตสวรรค์ลงมา
ร้องเพลงสรร-เสริญดีดพิณทองคำ และนำข่าวดีกล่าวว่า
“ความสุขจงมีแก่ชาวโลกนี้ เพราะมีกษัตริย์บังเกิด”
มนุษย์ทั้งหลายจงเงี่ยหูฟัง บทเพลงความสุขประเสริฐ

เหล่าทูตสวรรค์พากันลงมา ร้องเพลงแสดงยินดี
เพื่อให้ชาวโลกซึ่งเหน็ดเหนื่อยใจ ได้รับความสุขเปรมปรีดิ์
แต่ว่ามนุษย์ยังคงดื้อดึง ไม่มีความสามัคคี
คนบาปทั้งหลายจงไตร่ตรองดู รับพรจากพระเยซู

ผู้ใดเป็นทุกข์หนักอกหนักใจ ต้องแบกภาระเหลือหลาย
ผู้ใดรับความทุกข์ทรมาน จนเหนื่อยดูเหมือนไม่ไหว
บัดนี้จงเงยหน้าดูพระเจ้า รับเอาความรอดโดยดี
พระองค์จะโปรดประทานความสุข พ้นทุกข์แก่ท่านทันที

วันคืนกำลังจะผ่านพ้นไป ตามคำผู้ทำนายไว้
ยุคนั้นจะมาเวลากำหนด คือยุคไม่มีความตาย
ความสุขจะแผ่ออกไปทั่วโลก เปรียบดังแสงรัศมี
ชาวโลกร้องเพลงอย่างทูตสวรรค์ คือเพลงสุขสวัสดี