เนื้อเพลง: , 1743; ผู้แปล นิรนาม.

เพลง: John F. Wade.

หากท่านทราบชื่อผู้แปล หรือหารูปผู้แปลได้ที่ไหน กรุณาแจ้งให้เราทราบ กรุณาส่งทางอี-เมล์?


ขอเชิญท่านผู้วางใจชื่นใจยินดีมีชัย
เชิญมาเชิญมาไวสู่หมู่บ้านเบธเลเฮม
มาเฝ้าพระกุมารราชาแห่งทูตปรีดิ์เปรม

ร้องรับ

เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู
เชิญสาธุการพระเยซูผู้ทรงพระคุณ

ส่องแสงแห่งพระธรรมส่องแจ้งอยู่นิรันดร์กาล
ความต่ำช้าสามานย์มิได้ทรงคิดหน่ายแหนง
พระบุตรพระบิดา พระดำรัสไม่เปลี่ยนแปลง

ร้องรับ

จงสรรเสริญพระองค์เถิดทูตสวรรค์ในวิมาน
ให้ดังก้องกังวานทั่วแหล่งหล้าและสากล
รังสีอันรุ่งเรืองจงมีแด่ผู้ทรงธรรม

ร้องรับ

สรรเสริญข้าถวายชัยพระเยซูช่วยได้
พระนามอันยิ่งใหญ่ข้าวันทาด้วยภักดี
ดำรัสพระบิดามาปรากฎเป็นภูมี

ร้องรับ