เนื้อเพลง: Pla­cide Clappeau, 1847; ผู้แปล นิรนาม.

Music: (1803-1856).

หากท่านทราบชื่อผู้แปล หรือหารูปผู้แปลได้ที่ไหน กรุณาแจ้งให้เราทราบ กรุณาส่งทางอี-เมล์?


เมื่อคืนวันนั้นเป็นคืนสำคัญทั่วโลกา
คือเป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ
นานมานักหนาทั่วหล้าต้องทุกข์ยุคจาบัลย์
วิโยคโศกศัลย์ทุกคืนวันไม่เว้นวาย
พระคริสต์จึงได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้
เพื่อทรงเปลื้องหนี้ความบาปของปวงประชา

ร้องรับ

ข้าขอบูชาวันทากราบไหว้พระเยซู
เพราะว่าในวันนั้นทรงธรรมเสด็จลงมา
เพื่อเปิดหนทางสวรรค์ ให้แก่ประชา

ให้แสงสว่างพระคริสต์ส่องให้เห็นหนทาง
ในโลกใหญ่กว้างแต่มีบาปมืดนักหนา
เดินตามสว่างเป็นทางพระเจ้าประทานให้
เหมือนเหล่านักปราชญ์ได้เดินตามดาวประหลาด
คราวนี้เป็นคราวชาวโลกได้พ้นจากความตาย
เพราะว่าพระเจ้าทรงวายพระชนม์เพื่อเรา

ร้องรับ

บัญญัติพระเจ้าสั่งสอนให้เราจงรักกัน
และบัญญัตินั้นคือความรักสามัคคี
เชื่อพระเยซูจึงรู้ว่าเป็นพี่น้องกัน
ความเบียดเบียนนั้นทรงบันดาลให้สูญหาย
เราจึงร้องเพลงแสดงยินดีกตัญญู
ให้เราเชิดชูและสรรเสริญพระเยซู

ร้องรับ