ยามราตรีศรีหรรษา

เนื้อเพลง: , cir­ca 1816-1818; ผู้แปล นิรนาม.

Music: , 1820.

หากท่านทราบชื่อผู้แปล หรือหารูปผู้แปลได้ที่ไหน กรุณาแจ้งให้เราทราบ กรุณาส่งทางอี-เมล์?


ยามราตรี ศรีหรรษา มีราชามาประสูติ
จากสาวพรหมจารีบริสุทธิ์
เป็นกุมารน่ารักที่สุด
มาเพื่อช่วยชาวโลก มาเพื่อช่วยชาวโลกา

ยามราตรี แสนดีเลิศ พระเยซูผู้ประเสริฐ
เป็นพระเจ้าเสด็จลงมาบังเกิด
ทูตสวรรค์สรร-เสริญชูเชิด
เพราะผู้ไถ่ได้บังเกิด เพราะผู้ไถ่ได้บังเกิด

ยามราตรี ศรีสำราญ เมษบาลพากันไป
เฝ้ากุมารที่หมู่บ้านเบธเลเฮ็ม
เห็นพระองค์ทรงสุขเกษม
บรรทมอยู่ในรางหญ้า บรรทมอยู่ในรางหญ้า

ยามราตรี ศรีสง่า เป็นเวลาเรารอดบาป
เพราะพระเยซูช่วยพ้นคำแช่งสาป
สมควรสรร-เสริญโมทนา
เราจึงกราบไหว้บูชา เราจึงกราบไหว้บูชา