เนื้อเพลง & เพลง: , 1857; ผู้แปล นิรนาม.

หากท่านทราบชื่อผู้แปล หรือหารูปผู้แปลได้ที่ไหน กรุณาแจ้งให้เราทราบ กรุณาส่งทางอี-เมล์?


เราทั้งสามคือพวกโหรา
เดินทางไกลนำเครื่องบรรณา
ข้ามภูเขาห้วยน้ำลำธาร
ติดตามดาราข้างหน้า

ร้องรับ

โอ้ดาวประหลาดอัศจรรย์
นำเราไปถึงพระกุมาร
ในโลกนี้มืดมัวชั่วช้า
ครันขอนำถึงสว่างสวรรค์

เบธเลเฮมพระเจ้าบังเกิด
เราได้นำทองคำดีเลิศ
มากราบทูลถวายพระองค์
ขอทรงอวยพรเราเถิด

ร้องรับ

กำยานมีกลิ่นหอมวิเศษ
ซึ่งเป็นของจากต่างประเทศ
เราคุกเข่าสรรเสริญกราบไหว้
พระองค์ผู้ทรงปกเกศ

ร้องรับ

มดยอบของขมเป็นเครื่องหอม
เราถวายแด่พระกุมาร
ซึ่งผู้หญิงได้นำถวาย
ห่อพระกายพระภูบาล

ร้องรับ

เหล่ามนุษย์จงยินดีครัน
ในการสมภพองค์ทรงธรรม
นำจิตใจเป็นของถวาย
ร้องสาธุการพร้อมกัน

ร้องรับ