BUSUKU OBUNGEWELE


Words: Jo­sef Mohr, cir­ca 1816-1818 (Stil­le Nacht); trans­lat­or un­known.

Music: Franz X. Gruber, circa 1820 (MIDI, score).

If you can translate the English parts of this page into Xhosa, would you send us an e-mail? Thanks!


Busuku obungewele
Obuzolile
Ngabo eBhet’lehem wazalwa
ObeyiNkosi yezidalwa
Ngu Yesu ongewele
NguMntwana ongewele