Words: , cir­ca 1816-1818 (Stil­le Nacht); trans­lat­or un­known.

Music: , circa 1820.

If you know the trans­lat­or, where to find a pic­ture of him, or can trans­late the Eng­lish parts of this page in­to Zu­lu


Busuku obuhle.
Kuthulile konke nya.
Emuzini eBethlehema,
uMsindisi azelwe kuwo.
Akadunyiswe uJesu!
Akadunyisw’ uJesu!

Busuku obuhle,
Belusi nampaya
Bethandaza eBethlehema,
Nengelosi zihuba zithi:
“Gloria, Gloria, Gloria
In excelsis Deo.”

Busuku obuhle,
uMsindisi nanguya.
Eze kithi eBethlehema,
Uze kusisindisa thina.
Asimdumise simbonge
Kuze kube nini.